Komitet Okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O PRAWIE

 

Komitet Główny i patroni Olimpiady

  1. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Prawie (z siedzibą w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika w Ostrołęce, przy w ul. Prądzyńskiego 5, 07-410 Ostrołęka), zwany dalej Komitetem Głównym, reprezentowany przez mgr Adama Ochenkowskiego, Dyrektora II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce, organizuje na terenie całego kraju Olimpiadę Wiedzy o Prawie.
  2. Organizatorem jest II Społeczne Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika z siedzibą w Ostrołęce, ul. Prądzyńskiego 5.
  3. Patronat organizacyjny nad Olimpiadą objęli: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu  w Białymstoku.

Rys historyczny Olimpiady

1.      Początki organizacyjne dzisiejszej Olimpiady Wiedzy o Prawie sięgają 1998 roku. Wtedy to Dyrektor II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego mgr Adam Ochenkowski przy współudziale mgr Tomasza Mierzejewskiego, obecnie prokuratora, zorganizował Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Prawie na terenie województwa ostrołęckiego (edycja 1998 i 1999 roku).

2.      W dwa lata później konkurs został przekształcony w Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Prawie na terenie województwa mazowieckiego (pięć edycji w latach 2000 - 2005).

3.      Od pierwszego września 2006 roku konkurs organizowany przez II SLO im. Toniego Halika w Ostrołęce zyskał rangę ogólnopolską i przybrał nazwę: Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Prawie na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odbyły się dwie edycje konkursu w takiej właśnie formie (2006 i 2007 rok).

4.      Od 1 września 2007 roku konkurs przekształcił się w Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Prawie.

5.      Honorowy patronat nad Olimpiadą (połączony ze sponsorowaniem nagród dla laureatów szczebla centralnego) jak do tej pory objęli m.in.: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Marszałek Sejmu RP, Poseł na Sejm RP Andrzej Kania, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Ostrołęckiego, Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki, Prezydent Miasta Ostrołęki.

Struktura organizacyjna Olimpiady Wiedzy o Prawie

1.             Olimpiada Wiedzy o Prawie jest organizowana, w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i Olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125), trójstopniowa o charakterze interdyscyplinarnym oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

2.             Komisje Szkolne powoływane są przez dyrekcje w szkołach, które zgłaszają chęć uczestnictwa w Olimpiadzie.

3.             Komitety Okręgowe powoływane są w siedzibach miast wojewódzkich, w szkołach, z którymi Komitet Główny Olimpiady zawarł stosowne porozumienie. Komitety Okręgowe powstają dla obszaru administracyjnego od jednego do trzech województw. Właściwy zasięg administracyjny dla każdego okręgu wyznacza Komitet Główny. Na czele Komitetu Okręgowego stoi Przewodniczący, który reprezentuje Komitet Okręgowy, kieruje jego działalnością i wskazuje osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe Komitetu.

Zadania Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Prawie

1.             Aktualizowanie corocznie dla każdej kolejnej edycji Olimpiady Regulaminu oraz ewentualnie przygotowywanie informatora, określając:

·         podstawowe założenia organizacyjne

·         harmonogram Olimpiady

·         strukturę organizacyjną

·         wymagania merytoryczne

·         dokumentację i literaturę obowiązującą i zalecaną dla uczestników

·         wzory druków stosowanych w Olimpiadzie.

2.             Zawarcie stosownych umów ze szkołami, w których mieszczą się Komitety Okręgowe.

3.             Przygotowanie i przesyłanie w odpowiednim terminie testu dla potrzeb eliminacji szkolnych do szkół, które zgłosiły udział w danej edycji Olimpiady oraz do Komitetów Okręgowych.

4.             Przygotowanie i przesyłanie do Komitetów Okręgowych testów i tematów prac pisemnych przewidzianych dla zawodów II stopnia.

5.             Przygotowywanie zestawów pytań, organizacja i zapewnienie przebiegu Ogólnopolskiego Finału (zawodów III stopnia) w Ostrołęce.

6.             Przygotowywanie i wydawanie dyplomów i zaświadczeń dla Laureatów, Finalistów i uczestników Ogólnopolskiego Finału Olimpiady.

7.             Propagowanie idei Olimpiady.

Zadania Komitetów Okręgowych Olimpiady Wiedzy o Prawie

1.      W określonych przez Komitet Główny terminach przesyłanie do organizatora opracowanych dokumentów.

2.             Opracowanie szczegółowych zasad organizacji Olimpiady na terenie swojego okręgu.

3.             Przyjmowanie i kompletowanie protokołów z eliminacji szkolnych.

4.             Powiadamianie zainteresowanych szkół o ostatecznym zakwalifikowaniu uczniów do eliminacji okręgowych, wraz z podaniem terminu i miejsca ich przeprowadzenia.

5.             Przeprowadzanie eliminacji okręgowych w postaci egzaminu pisemnego (test oraz praca pisemna na ustalony temat).

6.             Przesyłanie do Komitetu Głównego w odpowiednim terminie protokołów eliminacji okręgowych wraz z listą osób zakwalifikowanych do Ogólnopolskiego Finału (3 osoby z Okręgu).

7.             Kompletowanie i przechowywanie przez okres 5 lat dokumentacji.

Podstawowe założenia Olimpiady Wiedzy o Prawie

1.             Prawo startu w Olimpiadzie przysługuje każdemu uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególnych przypadkach Komitet Główny może zezwolić na start w Olimpiadzie uczniom gimnazjum kl. III.

2.             Dyrekcja szkoły, której uczniowie zgłoszą chęć udziału w Olimpiadzie, wyłania Szkolną Komisję Olimpiady, pod przewodnictwem nauczyciela wiedzy o społeczeństwie lub historii. Komisja przesyła do Komitetu Okręgowego i Komitetu Głównego zgłoszenie udziału szkoły w Olimpiadzie.

3.             Zmagania olimpijskie mają charakter trójstopniowy:

1/ eliminacje szkolne obejmują test pisemny i odbywają się w każdej z zainteresowanych szkół, a obsługiwane są przez Komitety Okręgowe i Komisje Szkolne

2/ eliminacje okręgowe – odbywają się w siedzibie właściwego Komitetu Okręgowego i są przez niego zabezpieczane

3/ Ogólnopolski Finał odbywa się w siedzibie Komitetu Głównego i jest przez niego zabezpieczany.

4.             Eliminacje szkolne mają charakter testu pisemnego. Za test wiedzy prawniczej uczestnik otrzymuje od 0 do 30 punktów, 20 punktów uprawnia do przejścia do etapu okręgowego.

5.             Protokół z eliminacji szkolnych (wraz z testami uczniów zakwalifikowanych do etapu okręgowego) przesyłany jest do właściwego Komitetu Okręgowego (drogą elektroniczną – sam protokół i pocztą tradycyjną – protokół z testami), a kopia protokołu - do Komitetu Głównego.

6.             Eliminacje okręgowe oparte są na teście pisemnym oraz pracy na przygotowane przez Komitet Główny tematy. Obie części eliminacji odbywają się tego samego dnia. Jury otrzymuje klucz do zadań oraz wskazówki do sprawdzania prac pisemnych, które może otworzyć po zakończeniu eliminacji.

7.             Do testu przystępują wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do etapu okręgowego, o tej samej godzinie (10.00) w tym samym dniu w całej Polsce. Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 45 minut. Za test uczestnik może otrzymać od 0 do 30 punktów. Do części drugiej (wypracowania – pracy pisemnej na jeden temat przygotowany przez Komitet Główny) przechodzi 6-12 osób, które najlepiej napisały test.

8.             Po ogłoszeniu wyników testu i listy dopuszczonych uczestników do drugiej części etapu okręgowego, o godz. 13.00 tego samego dnia uczniowie przystępują do wypełnienia Karty uczestnika etapu okręgowego, a następnie do pisania wypracowania. Na napisanie pracy uczestnicy mają 90 minut. Uczestnik może otrzymać od 0 do 20 pkt. za pracę pisemną.

9.             Do Ogólnopolskiego Finału kwalifikowane są trzy osoby z największą ilością zsumowanych punktów (za test i pracę pisemną).

10.         Komisja Okręgowa sprawdza wypracowania i ogłasza wyniki tego samego dnia lub w ciągu 3 dni od dnia pisania prac, powiadamiając uczestników o końcowych wynikach.

11.         Natychmiast po zakończeniu eliminacji okręgowych Komitety Okręgowe przesyłają protokoły (pocztą elektroniczną i tradycyjną) z wykazem osób zakwalifikowanych do Finału Komitetowi Głównemu. Dodatkowo Komitety Okręgowe przesyłają do Komitetu Głównego prace pisemne osób zakwalifikowanych do udziału w Finale Olimpiady.

12.         Procedura olimpijska nie przewiduje żadnych mechanizmów odwoławczych. Wszelkie skargi są na miejscu rozpatrywane przez właściwe Komitety Okręgowe, a w przypadku Finału – przez Komitet Główny.

13.         Ogólnopolski Finał Olimpiady ma charakter eliminacji ustnych. Finaliści udzielają odpowiedzi na wylosowane pytania przed Jury Finału Olimpiady.

14.         W skład Jury (w liczbie 1-3 izb) Finału Ogólnopolskiego Olimpiady wchodzą osoby z wykształceniem prawniczym, odznaczające się dużą wiedzą prawniczą lub praktyką prawną oraz nauczyciele wskazani przez Komitet Główny.

15.         Jury ocenia wypowiedzi uczestników w systemie 3 x 10 punktów, co oznacza, że każdy uczestnik zawodów centralnych może zdobyć w sumie od 0 do 30 pkt. za odpowiedź na trzy wylosowane pytania.

16.         Każdy członek Jury ocenia wypowiedzi uczestników indywidualnie. Ustalanie punktacji ogólnej odbywa się w trakcie obrad Jury po zakończeniu Finału.

17.         Po zakończeniu prac Jury następuje ogłoszenie wyników w postaci rankingu punktowego,   z wykazaniem  12 laureatów. Pozostali uczestnicy, którzy uzyskają min. 10 pkt. z całości egzaminu uzyskują tytuł finalisty Olimpiady.

18.         Laureaci i finaliści Olimpiady otrzymują stosowne zaświadczenia i nagrody oraz uzyskują prawo do ubiegania się w przyjęciu na studia wyższe z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego o kierunkach zbliżonych do przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, prawo i inne pokrewne pod względem treści wymagań olimpiady; decyzję o przyjęciu i zakwalifikowaniu na studia podejmuje uczelnia.

19.         Uczestnicy zawodów centralnych otrzymują zaświadczenia o uczestnictwie.

20.         Nauczyciele przygotowujący uczniów do etapu centralnego Olimpiady otrzymują stosowne zaświadczenia.

21.         Komitet Główny nie zwraca uczestnikom i ich opiekunom kosztów poniesionych w związku z udziałem w Olimpiadzie.

22.         Komitet Główny nie zwraca Komitetom Okręgowym i Komisjom Szkolnym kosztów poniesionych w związku z organizacją i przeprowadzeniem eliminacji szkolnych czy okręgowych.

Wymagania merytoryczne dla uczestników Olimpiady

1.             Zgodnie z Regulaminem Olimpiady, od jej uczestników oczekuje się gruntownej wiedzy na temat systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem informacji w zakresie prawa konstytucyjnego, administracyjnego, cywilnego, karnego i gospodarczego.

2.             Dodatkowo zagadnienia egzaminacyjne zawierają wiedzę z zakresu podstaw życia społecznego, polityki i funkcjonowania państwa oraz stosunków i konfliktów międzynarodowych, zgodnie z programem nauczania wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.

3.             Szczegóły związane z wymaganiami publikowane są corocznie w formie zakresu zagadnień egzaminacyjnych.

Więcej informacji na stronie głównej Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Prawie.